Temel İş Güvenliği Eğitimleri


Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe Göre: 
 
Çalışanlara yönelik verilecek eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla ve sürelerde her çalışan için tekrarlanır:
 
EĞİTİM KONULARI
 
1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
 
2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım
 
3. Teknik konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma, 
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, 
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma
 
 
 
İşverenler, çalışanlarının tehlikelere ve risklere karşı korunmaları için gerekli eğitim almalarını sağlar. Eğitimler, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları ile maruz kalabilecekleri mesleki riskleri içeren programlardan oluşmaktadır.
 
Asıl işveren – alt işveren ilişkisi bulunan işyerlerinde, alt işverenin çalışanlarına verilen eğitimlerinden asıl işveren alt işverenle birlikte sorumludur.
 
Eğitim Planı
 
Genel eğitim planına uygun olarak yıl içinde düzenlenecek eğitimleri içeren Yıllık Eğitim Programı hazırlanır.
 
Eğitimlerin Uygulanması
 
Eğitimler, yönetmelikte belirtildiği üzere üç gruba ayrılır;
  • Yeni Eğitim (İş Başı Eğitimi): İşe yeni giren çalışana verilen eğitimdir. Eğitimde, işyerinin kısaca tanıtımı yapılır, genel iş sağlığı ve güvenliği konuları hakkında çalışan bilgilendirilir.
  • İlave Eğitim: Çalışanların iş güvenliği konuları hakkındaki eksikliklerini tamamlamak ve mesleki niteliklerini geliştirmek için verilen eğitimlerdir.
  • İleri Eğitim: Çalışanların iş güvenliği ve mesleki düzeylerini yükseltmek ve mesleki anlamda işletme körlüğünü ortadan kaldırmak için verilen eğitimlerdir.
İşyerinde Çalışanların Almaları Gereken Eğitimler
 
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
 
İşverenler, tüm çalışanlarının temel iş sağlığı ve güvenliği konularını içeren eğitim almalarını sağlamalıdır.
 
Geçici ve belirli süreli işlerde eğitim
 
Geçici ve belirli süreli işlerde çalışanlara, yapacakları işin risklerini bildiren gerekli eğitim verilmelidir.
 
Yangın Eğitimi
 
İşverenler, tüm çalışanlarının yangın olayı ve yangından korunma konularını içeren eğitim almalarını sağlamalıdır.
 
İşlere Yönelik Özel Eğitim
 
İş ekipmanını kullanan çalışana bu ekipmanın kullanımından kaynaklanabilecek riskler ve bu risklerden korunmanın yollarını içeren eğitim verilmelidir. Ayrıca iş ekipmanlarının kontrol ve bakımı konularında çalışanlara, yeterli özel eğitim verilmelidir.
 
Sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan çalışanlar ve temsilcileri özel olarak eğitilmelidir.
 
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Eğitim
 
Kimyasal maddelerle çalışanlara, bu maddelerle çalışmalarda karşılaşabilecekleri riskleri ve tehlikeleri içeren eğitim verilmelidir.
 
Kanserojen Ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Eğitim
 
Kanserojen ve mutajen maddelerle çalışanlara, bu maddelerle çalışmalarda karşılaşabilecekleri riskleri ve tehlikeleri içeren eğitim verilmelidir.
 
Asbestle Çalışmalarda Eğitim
 
Asbestle çalışanlara, bu maddelerle çalışmalarda karşılaşabilecekleri riskleri ve tehlikeleri içeren eğitim verilmelidir.
 
Makine Koruyucuları İle İlgili Eğitim
 
Çalışanlara, kullandığı makinenin koruyucusu hakkında uyulması gereken kurallar hakkında gerekli eğitim verilmelidir.
 
Gürültülü Ortam Çalışmalarında Eğitim
 
Çalışanlara, gürültülü ortamda çalışmanın riskleri hakkında gerekli bilgi ve eğitim verilmelidir.
 
Titreşimli Ortam Çalışmalarında Eğitim
 
Çalışanlara, titreşimli ortamda çalışmanın riskleri hakkında gerekli bilgi ve eğitim verilmelidir.
 
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Eğitim
 
Çalışanlara, ekranlı araçlarla çalışmanın riskleri hakkında gerekli bilgi ve eğitim verilmelidir.
 
Elle Taşıma İşlerinde Eğitim
 
Elle taşıma yapan çalışanlara, yaptıkları işin riskleri hakkında gerekli bilgi ve eğitim verilmelidir.
 
İlkyardım Eğitimi
 
Tüm işyerleri, her yirmi personel için bir, ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış ilkyardımcı bulundurmak zorundadır.
 
Hijyen Eğitimi
 
İşveren, tüm çalışanlara genel hijyen konusunda eğitim verdirmelidir. Mutfak ve temizlik işlerinde görev yapan çalışanlar için özel hijyen eğitimleri verilmelidir.
 
Ergonomi Eğitimi
 
İşveren, tüm çalışanlarına ergonomi eğitimi verdirmelidir. Yaptığı işin niteliğine göre fiziksel anlamda zarar görebilecek olan çalışanlar için, ayrıca ergonomi eğitimi verilmelidir.