İş Yeri Hekimliği


İşe Giriş ve Periyodik Hekim Muayenelerin yapılması
 
 • Yıllık periyodik sağlık kontrollerinin Mobil Tarama aracıyla fabrika ortamında gerçekleştirilmesi
 • Viziteye çıkan personellerin muayenelerinin yapılması ve reçetelerinin düzenlenmesi
 • Personel sağlık kartlarının düzenlenmesi ve takibi
 • İşe dönüş muayenelerinin yapılması
 • ‘Sağlık Güvenlik Planlarının’ ve ‘Yıllık Değerlendirme’ raporlarının hazırlanması
 • Hastalara, Koza İş Dünyasında bulunan acil muayene odasında ilk müdahelenin yapılması ve gerekli sevklerin sağlanması
 • Hastane şartları gerektiren hastalanmalarda, kişinin hastaneye yönlendirilmesinin sağlanması ve bu anlamdaki gerekli organizasyonların sağlanması
 • İlgili yasa ve yönetmeliklerde geçen İş Sağlığı eğitimlerinin verilmesi
 • Bulaşıcı hastalıklar ile ilgili eğitimlerin verilmesi
 • Hijyen alışkanlıkları eğitimlerinin verilmesi
 • Meslek hastalıkları konusunda eğitimlerin verilmesi
 • Oksijen tüpü kullanımı eğitiminin verilmesi
 • Temel ilkyardım eğitimlerinin verilmesi
 • Özlük dosyalarının iş sağlığı yönünden incelenmesi ve eksikliklerin giderilmesi
 • Tetanos aşılarının takibi ve uygulanması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantılarına katılım.

İşyeri Hekimi Kimdir?

 1. İşyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olan hekimlere,
 2. İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış olan hekim iş müfettişleri, iş sağlığı bilim uzmanı hekimler, iş sağlığı bilim doktoru ile Bakanlık ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl fiilen çalışmış hekimlerden Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olanlara,
 3. İş ve meslek hastalıkları ya da işyeri hekimliği yan dal uzmanları ile uzmanlık eğitimi süresince iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili en az 150 saat teorik ve uygulamalı eğitim alan halk sağlığı uzmanlarına,
 4. Yurtdışından alınan ve yeterlilikleri Bakanlıkça onaylanmış işyeri hekimliği belgesi veya eşdeğer belgeye sahip olan hekimlerden sınava katılarak başarılı olanlara
"İşyeri Hekimi" denir.
 
 
Madde 8
(1) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütür.
(2) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları; görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir; bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu Bakanlığın yetkili birimine bildirir.
(3) Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.
(4) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınır.
(5) İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için; çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır. Bakanlık, iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin görevlendirilmesi konusunda sektörel alanda özel düzenleme yapabilir.
(6) Belirlenen çalışma süresi nedeniyle işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda; işveren, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurar. Bu durumda, çalışanların tabi olduğu kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresi dikkate alınır.
 
Madde 26/b
Bu kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası gereğince belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her bir kişi için beşbin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar idari para cezası verilir.