İş Güvenliği Uzmanlığı


İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetlerimiz
 • Firma Tehlike sınıfına göre A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
 • Risk Analizleri Acil Eylem Planları
 • Patlamadan Koruma Dökümanları
 • Tespit Öneri Defterinin Tutulması
 • Güvenlikli Çalışma Talimatlarının Hazırlanması
 • Kişisel Koruyucu Donanımların Belirlenmesi
 • Haftalık Rutin İşletme Ziyareti
 • Kurumlar Arası Diyalog
 • Yangın Eğitimi ve Tahliye Tatbikatların Planlanması, Uygulanması ve Raporlanması
İşGüvenliği Uzmanının Sorumlulukları Nelerdir?
 
a) Rehberlik ve danışmanlık;
İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmak.
 
Danışmanlık Hizmetleri
 • İş Sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulması
 • Kurul Defterinin tutulması ve Yasal Bildirimlerin yapılması
 • Çalışanlar için Özlük Dosyalarının Hazırlanması
 • Çalışanlara İSG Bilinçlendirme Eğitimlerinin Verilmesi
 • Ölçüm sonuçlarına uygun KKD’lerin Tespit Edilmesi, Kayıtların Tutulması ve Kullanımının Denetlenmesi
 • İş Kazası ve Ramak Kala Kayıtlarının Tutulması, Yasal Bildirimlerinin Yapılması
 • İşyeri Makine, makine koruyucu ve Ekipman Dosyalarının Oluşturulması
 • Acil Durum  Müdahale Planları Yapılması, Acil Durum  Müdahale Ekipleri Oluşturulması ve Tatbikatların Yaptırılması
 • Acil Durum   Müdahale Ekipleri Eğitimlerinin Verilmesi
 • İlkyardım ekipmanlarının temini, yerleştirilmesi ve Eğitimlerinin verilmesi
 • Yangın ekipmanlarının temini, yerleştirilmesi ve Eğitimlerinin verilmesi
 • Gerekli Uyarı Levhalarının Tespit Edilmesi ve Yerleştirilmesi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği için Yürürlükteki Mevzuatın takip edilmesi, Gerekli Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi İçin Öneriler Yapılması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Dokümantasyonun Tutulması, Raporların Hazırlanması ve Bildirimlerin Yapılması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Yeni Çıkacak Mevzuata  Göre İş Verene Danışmanlık
b) Risk değerlendirmesi;
 
Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak; gerekli çalışmaları planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.
 
c) Çalışma ortamı gözetimi;
 
1) Çalışma ortamının gözetimini yapmak, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasını kontrol etmek.
 
2) İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak.
 
Ölçümler
 • Çalışma ve sosyal alanların ortam ölçümlerinin yapılması
 • Havalandırma (lokal ve merkezi) ihtiyacının doğru belirlenmesinin sağlanması
 • Termal Konfor ve Hijyen Koşullarının Sağlanması,
 • Gürültü ölçümü yaptırılması ve önlemlerinin alınması
 • Toz ölçümü yaptırılması ve önlemlerinin alınması
 • Gaz ölçümü yaptırılması ve önlemlerinin alınması
 • Titreşim ölçümü yaptırılması ve önlemlerinin alınması
 • Basınçlı Kaplar, Kaldırma Araçları, Paratoner ve Elektrik Topraklama Test Raporlarının Aldırılması
ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;
 
1) İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlamak ve uygulamak.
 
2) Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak.
 
d) İlgili birimlerle işbirliği;
 
1) İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.
 
2) İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planını hazırlamak
 
Güvenliği Uzmanı Kime Denir?
 
İş güvenliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olan mimar, mühendis veya teknik elemanlara İş Güvenliği Uzmanı denir..
 
Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?
 
Mühendisler,teknik öğretmenler ile üniversitelerin fen veya fen-edebiyat fakültelerinin fizik veya kimya bölümleri veya Meslek Yüksek Okullarının iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları olabilir.
 
Nasıl İş Güvenliği Uzmanı Olunur?
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yetkilendirmiş olduğu Eğitim Kurumları’ndan eğitim aldıktan sonra, yine Bakanlığın yapacağı sınavdan başarılı olanlar, İş Güvenliği Uzmanı sertifikasını almaya hak kazanırlar.
 
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?
 
(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi, (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
Yurtdışından alınan iş güvenliği uzmanlığı veya eşdeğer belgeye sahip olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan sahip olduğu belge ile müracaat ederek yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi verilir.
 
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?
 
(B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi
 
(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği yüksek lisansı yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara,Yurtdışından alınan iş güvenliği uzmanlığı veya eşdeğer belgeye sahip olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan;
 
Sahip olduğu belge ile en az üç yıl çalıştığını belgeleyenlerden (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi verilir.
 
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?
 
(A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
 
(B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri, en az beş yıl uzman olarak çalışmış Bakanlık iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği doktorası yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlar ile Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde mühendis, mimar veya teknik eleman olarak en az on yıl görev yapmış olanlardan (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara,Yurtdışından alınan iş güvenliği uzmanlığı veya eşdeğer belgeye sahip olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan;
 
Sahip olduğu belge ile en az yedi yıl çalıştığını belgeleyenlerden (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi verilir.
 
İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Ne Kadar Sürüyor?
 
Bakanlıkça belirlenen eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Eğitimin teorik kısmı 180 saat, uygulama kısmı 40 saat ve toplamda 220 saattir. Uygulamalı eğitimler, iş güvenliği uzmanı bulunan bir işyerinde yapılır.
 
İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının Geçme Notu Nedir?
 
Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır. Girdiği ilk sınavda başarılı olamayan adaylar bir sonraki sınava da katılabilir. Ancak iki sınavda da başarılı olamayanlar yeniden eğitim programına katılmak zorundadırlar.
 
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinde bulunan ikinci fıkranın (c) bendine göre, yurtdışından alınan iş güvenliği uzmanlığı veya eşdeğer belgeye sahip olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi almak isteyenlere sadece bir kez doğrudan sınava girme hakkı tanınır.
 
Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır.